VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre služby poskytované spoločnosťou Wisdom Factory, s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Wisdom Factory, s. r. o., sídlom: Račianska ulica 9, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 826 100, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99541/B, (ďalej len „WF“), je poskytovateľom Služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).
 2. WF poskytuje profesionálne služby – tvorbu a úpravy programového vybavenia informačných technológií, softvéru, správu digitálnych aplikácií, webstránok a informačných technológií, audit informačných technológií a ďalšie služby podľa týchto VOP.
 3. Objednávateľom je každá osoba, ktorá vstúpi do vzájomného záväzku s WF uzatvorením Zmluvy v zmysle týchto VOP (ďalej len „Objednávateľ“).

(WF a Objednávateľ sa ďalej spolu označujú len ako „Zmluvné strany“.)

 1. Službami sa na účely týchto VOP rozumie súbor konzultačných, autorských a technických služieb poskytovaných spravidla, ale nie výlučne za účelom vytvorenia, úpravy, správy a/alebo uvedenia do prevádzky softvéru, webstránok, webových aplikácií a počítačových programov (ďalej len „Služby“). Podrobnosti o jednotlivých Službách stanovujú zmluvné strany v objednávke, záväznej cenovej ponuke a/alebo technickej špecifikácii.
 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Objednávateľom a WF a sú súčasťou Zmluvy o poskytovaní Služieb uzatvorenej potvrdením prijatia objednávky Objednávateľa na strane WF (ďalej len „Zmluva“).
 3. Zmluva je zmluvou o dielo, ak z jej povahy, prípadne z povahy jej častí nevyplýva niečo iné.
 4. Objednávka musí byť písomná; VOP sú priložené k objednávke, ak ich Objednávateľ neakceptoval vopred. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a akceptuje ich.
 5. Predmetom Zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP je záväzok WF poskytnúť určité Služby Objednávateľovi a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnuté Služby WF dohodnutú cenu.


Článok II

Povaha Služieb – záväzky WF

 1. Presné vymedzenie a ohraničenie Služieb je obsahom objednávky, súčasťou ktorej je spravidla záväzná cenová ponuka a technická špecifikácia diela (nevyžadujú sa, ak to na definovanie Služieb nie je potrebné, najmä v prípade jednoduchých, krátkodobých Služieb a konzultácií). Ak obsah objednávky odporuje týmto VOP, obsah objednávky má prednosť pred ustanoveniami VOP v rozsahu, v ktorom sú nezlúčiteľné.
 2. Záväzná cenová ponuka a/alebo technická špecifikácia podľa odseku 1 definuje predpoklady, ktoré sú základom pre stanovenie termínov vykonávania alebo odovzdania Služieb, ako aj pre zmluvné určenie ceny. V prípade, že požiadavky Objednávateľa sa po uzatvorení Zmluvy odchýlia od predpokladov uvedených v záväznej cenovej ponuke a/alebo technickej špecifikácii, na zmenu vzájomných záväzkov sa vyžaduje písomná dohoda zmluvných strán; ak pre časovú tieseň alebo nebezpečenstvo vzniku škody nie je možné zabezpečiť písomnú dohodu zmluvných strán, WF je oprávnená vykonať práce nad rámec stanovený Zmluvou a primerane zvýšiť cenu, je však povinná o všetkých vykonaných a/alebo potrebných dodatočných krokoch bezodkladne písomne informovať Objednávateľa.
 3. Záväzná cenová ponuka a technická špecifikácia podľa odseku 1 obsahuje okrem predpokladov v zmysle odseku 2 najmä výšku a spôsob platenia ceny za poskytované služby, sumár (zhrnutie) potrebných prác WF a termín(y) vykonania a odovzdania diela či častí diela, technické predpoklady prevádzkyschopnosti diela, a vymedzenie technickej podpory WF poskytovanej po uvedení diela do prevádzky. Vyhotovenie záväznej cenovej ponuky a/alebo technickej špecifikácie môže byť spoplatnené, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
 4. Obsah objednávky a záväznej cenovej ponuky ako záväzná definícia konkrétnych Služieb sa posudzuje s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne platné a zachovávané v obchodnom odvetví programátorských a počítačových služieb.
 5. Akonáhle dielo spĺňa všetky kritériá stanovené objednávkou, záväznou cenovou ponukou a technickou špecifikáciou, WF písomne vyzve Objednávateľa na predbežné prevzatie diela (alebo časti diela) a na vykonanie potrebných skúšok; zodpovednosť za vady diela a povinnosť odstrániť prípadné vady a nedorobky diela tým nie je dotknutá. Objednávateľ je povinný vykonať dôkladnú prehliadku a skúšky diela s náležitou starostlivosťou v lehote 5 pracovných dní od prevzatia diela, a všetky zistené vady bez zbytočného odkladu ohlásiť WF dohodnutým spôsobom.
 6. Po vykonaní skúšok Objednávateľom a oznámení vád a nedorobkov WF zmluvné strany vzájomnou dohodou určia termín dokončenia diela a prevzatia diela; ak dohody niet, WF je povinná odstrániť oprávnene namietané vady a nedorobky v primeranej lehote. Na prevzatie diela sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 5 tohto článku. Objednávateľ berie na vedomie, že WF z bezpečnostných dôvodov nevykonáva prevzatie diela v dňoch piatok, sobota a nedeľa a preto nie je možné na tieto dni dohodnúť termín prevzatia iba ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Prevzatím diela sa rozumie jeho uvedenie do prevádzky u Objednávateľa alebo na webovej stránke Objednávateľa za súčinnosti Objednávateľa, o čom zmluvné strany môžu spoločne spísať preberací protokol.
 8. WF je povinná poskytovať Služby riadne a včas. Služby sa považujú za poskytnuté včas, ak WF uvedie dielo do prevádzky podľa ods. 7 tohto článku alebo vykoná dohodnuté činnosti v termíne podľa objednávky a záväznej cenovej ponuky. Služby sú rovnako poskytnuté včas, ak dohodnutý termín nebol dodržaný z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť alebo ak omeškanie spôsobil Objednávateľ.
 9. Ak WF akceptuje požiadavku Objednávateľa na poskytnutie Služieb presahujúcich rozsah definovaný v objednávke a záväznej cenovej ponuke, je oprávnená v primeranej miere posunúť termín dodania Služieb a zvýšiť cenu za poskytnutie Služieb, je však povinná písomne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi v primeranom predstihu.
 10. Ak je zmluvnými stranami dohodnuté a na poskytnutie Služieb potrebné, aby WF mala k dispozícii príslušné informácie, podklady alebo dokumentáciu dodanú Objednávateľom, je WF povinná začať poskytovanie príslušných Služieb najskôr v prvý pracovný deň po doručení všetkých potrebných informácií, podkladov a dokumentácie Objednávateľom, ak nebolo dohodnuté neskoršie začatie poskytovania Služieb. V prípade nedodania dohodnutých informácií, podkladov alebo dokumentácie ani v dodatočnej primeranej lehote je WF oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Lehota na poskytnutie Služieb včas podľa odseku 8 sa predlžuje (dohodnutý termín dodania sa posúva) o dobu omeškania Objednávateľa s dodaním všetkých potrebných informácií, podkladov alebo dokumentácie.
 11. WF poskytuje podporu v pracovné dni medzi 9.00-17.00. Reakcia na podnet od Objednávateľa musí byť v tomto čase do maximálne 24 hodín, pričom ak to bude situácia dovoľovať, v tejto reakcii by mal byť aj približný termín vyriešenia podnetu, ak už zatiaľ nebol vyriešený.
 12. V prípade, že z objednávky a záväznej cenovej ponuky nevyplýva špecifikácia Služieb, bez vedomosti o ktorej WF nemôže pokračovať v poskytovaní Služieb, hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo ak by bez takejto špecifikácie ďalšie poskytovanie Služieb bolo nehospodárne, WF je oprávnená požadovať od Objednávateľa písomný pokyn. Objednávateľ je povinný vydať písomný pokyn nasledujúci pracovný deň po dni doručenia žiadosti WF; ak je v omeškaní s vydaním pokynu, lehota na poskytnutie Služieb včas podľa odseku 8 sa predlžuje (dohodnutý termín dodania sa posúva) o dobu omeškania Objednávateľa.
 13. Ak Služby spočívajú v úprave veci alebo diela, ktorú WF realizuje u Objednávateľa, na WF neprechádza nebezpečenstvo škody (náhodného zničenia, poškodenia alebo straty). Ak WF vykonáva Služby spočívajúce vo vyhotovení nového diela, alebo ak vec, na ktorej majú byť Služby vykonávané, Objednávateľ pred začatím poskytovania Služieb odovzdal WF, nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa prevzatím diela Objednávateľom bez výhrad (posledným prevzatím) alebo spätným odovzdaním veci Objednávateľovi; ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím veci alebo diela, nebezpečenstvo na neho prechádza uplynutím 2 pracovných dní od odoslania výzvy WF na prevzatie v elektronickej podobe.
 14. WF nezodpovedá za správne uvedenie diela do prevádzky u Objednávateľa, ak všetky úkony spojené s uvedením do prevádzky nevykonáva WF. WF rovnako nezodpovedá za vhodnosť podmienok na uvedenie diela do prevádzky u Objednávateľa (spravidla parametre webového hostingu), ak tieto podmienky výslovne neodporučila v záväznej cenovej ponuke a zároveň nie sú Objednávateľom v čase prevzatia diela vytvorené v celom rozsahu.
 15. WF nie je povinná odovzdať dielo alebo pokračovať vo vykonávaní Služieb, ak Objednávateľ nesplnil všetky svoje predchádzajúce záväzky voči WF napriek ich splatnosti. WF nie je povinná odovzdať dielo alebo pokračovať vo vykonávaní Služieb, ak Objednávateľ vyhlási, že je platobne neschopný, alebo urobí vyhlásenie s rovnakým významom, že jeho plnenie v budúcnosti je ohrozené. WF je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak voči Objednávateľovi začne konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Článok III

Zodpovednosť za vady

 1. WF nezaručuje neobmedzený prístup k svojmu webovému sídlu, ani k údajom dostupným na jej webovom sídle prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 2. Ak je dodaním diela s vadami porušená Zmluva podstatným alebo nepodstatným spôsobom, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné. Ak vady nie sú opraviteľné, môže požadovať primeranú zľavu z ceny za Služby; nie je však oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Ak vady nie sú opraviteľné a dielo nie je z tohto dôvodu možné používať, má Objednávateľ právo odstúpenia od zmluvy.
 3. WF nie je povinná opraviť vady alebo pokračovať v odstraňovaní vád, ak Objednávateľ nesplnil všetky svoje predchádzajúce záväzky voči WF napriek ich splatnosti.
 4. WF poskytuje záruku na dielo po dobu 12 mesiacov od finálneho dodania a nasadania projektu do produkcie. Súčasťou tejto záruky je odstraňovanie vád, ktoré budú zo strany klienta hlásené. Pri každej takejto vade je tiež WF povinné oznámiť predbežný dátum odstránenia vady. V prípade, ak WF odmietne problém odstrániť, musí riadne zdôvodniť, prečo sa nejedná z pohľadu WF o vadu.

Článok IV

Záväzky Objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť WF dohodnutú cenu za Služby riadne a včas. Cena sa považuje za zaplatenú riadne dňom úplného uhradenia príslušnej faktúry WF, spravidla bezhotovostným prevodom na účet WF v banke alebo pobočke zahraničnej banky (pripísaním platby na účet WF).
 2. WF je oprávnená požadovať primeraný preddavok na zabezpečenie prevádzkových nákladov a zaplatenia časti ceny za Služby, výšku ktorého stanovia zmluvné strany v objednávke; WF vystaví na preddavok pred začatím vykonávania Služieb zálohovú faktúru, pre ktorú platia zásady fakturácie uvedené v tomto článku (avšak jej splatnosť je 7 dní odo dňa vystavenia). WF nie je povinná začať vykonávanie Služieb pred úplným zaplatením preddavku, ak bol preddavok dohodnutý.
 3. WF je oprávnená vystaviť Objednávateľovi faktúru v termínoch dohodnutých v objednávke a záväznej cenovej ponuke; ak sa zmluvné strany nedohodli na termínoch vystavenia faktúry, WF je oprávnená vystaviť faktúru za vykonané Služby jedenkrát v kalendárnom mesiaci, vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať vystavenie opravnej faktúry.
 4. Faktúry WF sú splatné uplynutím 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
 5. WF je oprávnená pozastaviť, obmedziť alebo úplne zamedziť Objednávateľovi vzdialený elektronický prístup k dielu realizovanému u WF, najmä z dôvodov ochrany bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému WF. O pozastavení, obmedzení alebo zablokovaní prístupu k webstránke WF vopred elektronicky informuje Objednávateľa príslušným oznamom, ak je to možné. WF je povinná vykonať všetky potrebné úkony na obnovenie prístupu Objednávateľa k dielu bez zbytočného odkladu, ak to možno spravodlivo požadovať.
 6. WF je oprávnená pozastaviť, obmedziť alebo úplne zamedziť Objednávateľovi vzdialený elektronický prístup k dielu realizovanému u WF, ak je Objednávateľ napriek predchádzajúcej výzve WF a poskytnutiu lehoty na nápravu minimálne 7 dní v omeškaní s plnením podľa odseku 1 aspoň 10 kalendárnych dní. WF obnoví prístup Objednávateľa k dielu nasledujúci pracovný deň po splnení príslušného záväzku Objednávateľa. Ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením podľa odseku 1 viac ako 30 kalendárnych dní, WF je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, nie je však v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy povinná vrátiť Objednávateľovi akúkoľvek časť zaplatenej ceny za Služby, ani poskytnúť Objednávateľovi Služby či odovzdať dielo, okrem toho, za čo Objednávateľ riadne zaplatil.
 7. Ak je Objednávateľ napriek predchádzajúcej výzve WF a poskytnutiu lehoty na nápravu minimálne 7 dní v omeškaní so zaplatením ceny za Služby, WF je oprávnená pozastaviť poskytovanie Služieb po dobu omeškania, o čom písomne informuje Objednávateľa; ak WF pozastaví poskytovanie Služieb podľa tohto odseku, lehota na poskytnutie Služieb sa predlžuje (termín dodania sa posúva) o dobu, počas ktorej bolo poskytovanie Služieb pozastavené.
 8. WF je oprávnená požadovať od Objednávateľa v primeranej miere poskytnutie informácií, údajov, dokumentov, podkladov a pokynov potrebných na účinné poskytovanie Služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že má povinnosť poskytovať WF súčinnosť v uvedenej forme bez zbytočného odkladu, a že v prípade neposkytnutia potrebných informácií, údajov, dokumentov, podkladov či pokynov WF nemusí byť schopná účinne poskytnúť Služby, na čo WF Objednávateľa v jednotlivých prípadoch vhodným spôsobom upozorní.
 9. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, WF je oprávnená uviesť svoj elektronický podpis a podpisy osôb, ktoré sú autormi diela, v častiach programu ako textového diela vykonávaného pre Objednávateľa, ktoré nie sú viditeľné pre koncového užívateľa (spravidla v zdrojovom kóde); rovnako je oprávnená zverejniť obchodné meno a logo Objednávateľa v zozname referencií v reklamných materiáloch a na svojom webovom sídle.
 10. WF je oprávnená informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu o aktualitách a zmenách ponuky WF alebo Služieb, o ponukách ďalších služieb vrátane reklamných ponúk (kontaktovanie pre účely priameho marketingu), k čomu Objednávateľ udeľuje WF svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.
 11. Ak nie je dohodnuté inak, Objednávateľ výslovne súhlasí s doručovaním faktúr za Služby v elektronickej forme na adresu elektronickej pošty Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol ako kontaktnú adresu pri svojej objednávke alebo pri zmene svojich kontaktných údajov oznámením zaslaným WF.

Článok V

Práva viažuce sa na autorské dielo

 1. Ak je predmetom Služieb zhotovenie autorského diela, vzťahuje sa na vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán režim § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon (ďalej len „AZ“) o diele na objednávku.
 2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1, ak je dielom počítačový program, databáza alebo kartografické dielo, vzťahuje sa na vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán režim § 90 AZ o zamestnaneckom diele.
 3. Plné právo na využívanie diela má Objednávateľ. Objednávateľ či jeho zákazník (podľa dohody Objednávateľa) má absolútne práva na využívanie diela.
 4. Objednávateľ berie na vedomie a udeľuje svoj výslovný súhlas na použitie nepodstatných častí autorského diela vytvoreného WF alebo osobami, ktoré WF na vytvorenie diela použije, pre interné aj ďalšie obchodné účely WF bez časového obmedzenia. WF je povinná zdržať sa pri takomto použití diela použitia obchodných označení Objednávateľa, a je povinná dôsledne odlíšiť akúkoľvek ďalšiu podobu využitia častí diela od podoby pôvodného diela tak, aby nedochádzalo k zámene s pôvodným dielom, znehodnocovaniu pôvodného diela ani voľnému šíreniu produktov či ďalších diel obsahujúcich zrejme identifikovateľné časti pôvodného diela.

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 1. WF spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. WF ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 2. Pokiaľ Objednávateľ nie je dotknutou osobou, ktorej údaje sa spracúvajú, vyhlasuje, že je oprávnený na základe súhlasu alebo iného právneho základu poskytnúť WF osobné údaje iných dotknutých osôb na ich spracovávanie zo strany WF ako sprostredkovateľom v zmysle VOP, objednávky a záväznej cenovej ponuky. Objednávateľ bezodkladne oznámi WF akékoľvek náhodné, nezákonné alebo neoprávnené použitie alebo poskytovanie osobných údajov, o ktorých sa dozvie. Rovnaké zásady zaobchádzania s osobnými údajmi sa uplatnia na údaje, ktoré WF poskytuje Objednávateľovi.
 3. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, uzatvorením Zmluvy berie na vedomie skutočnosť, že jeho osobné údaje poskytnuté WF pri plnení Zmluvy, v rámci predzmluvných vzťahov, alebo pri rokovaní o zmene Zmluvy WF spracúva najmä na účely plnenia Zmluvy. Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami spracúvania osobných údajov WF, porozumel im a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov WF ako prevádzkovateľom v súlade s nimi, a to najmenej počas celého trvania Zmluvy a všetkých záväzkov, ktoré zo Zmluvy vyplývajú.
 4. Zmluvné strany si navzájom neposkytnú žiadne osobné údaje okrem údajov potrebných na plnenie Zmluvy.
 5. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva výlučne WF, ak VOP, objednávka alebo záväzná cenová ponuka neustanovujú inak a poskytnutie osobných údajov tretej osobe nie je potrebné na riadne poskytovanie Služieb.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha najmä v elektronickej forme. Oznámenia a správy zmluvných strán vrátane príloh sa považujú za doručené okamihom odoslania príslušnej e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty druhej zmluvnej strany, ak adresát nepreukáže, že sa z objektívnych dôvodov nemohol dozvedieť o obsahu správy a príloh..
 2. Vzájomné záväzky mlčanlivosti a dôvernosti, ako aj nakladanie so skutočnosťami tvoriacimi obchodné tajomstvo zmluvné strany upravia osobitnou dohodou o ochrane dôverných informácií. Zmluvné strany sú vždy povinné poskytovať si vzájomnú súčinnosť bez zbytočného odkladu, za účelom zabezpečenia neprerušovaného priebehu realizácie Služieb.
 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP či Zmluvy bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu.
 4. Tieto VOP sa interpretujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR) a budú predmetom patriacim do výlučnej právomoci súdov SR. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnymi predpismi SR, a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR alebo nemá sídlo v SR, resp. ak je osobou založenou podľa práva iného štátu.
 5. Zmluvné strany sa môžu od týchto VOP odchýliť osobitnou písomnou dohodou, spravidla zachytenou v objednávke a/alebo záväznej cenovej ponuke. Ustanovenia takej dohody majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.
 6. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17.03.2022.